Styrelsen för ackreditering och kvalitetskontroll

Styrelse

  • övervakar kvaliteten på utbildning i kristen terapi, kristen själavårdsterapi och själavård
  • bedömar och beviljar ackrediteringar för professionellt producerad Kristen terapi och själavård

Ackreditering, dvs. certifiering av kvalifikationer, är ett sätt att garantera kvaliteten på en tjänsteleverantörs och en enskild terapeuts arbete. Vi anser att det är viktigt att ett organ utanför utbildningsorganet bedömer den kvalitativa kompetensen hos den ubildning som den sökande erhållit för ackreditering och att utbildningen han eller hon har fått för den ansökte titeln är tillräcklig. 

Den höga kvaliteten på kristen terapi och själavårdsterapi, såväl som själavård, är viktigt för oss, och vi strävar efter det i allt. Vi strävar också ständigt efter att utveckla kristen terapi och själavårdsterapi, såväl som själavård. Kvalitetskontrollen baseras framför allt på kristna värderingar och etiska aspekter som styr våra aktiviteter, samt professionalism. 

CHC följer den klassiska kristendomen och dess värderingar. Varje sökande för CHC-ackreditering är skyldig att förbinda sig till dessa. 

Ackrediteringsnämnden också övervakar och håller reda på utbildningen och de ackrediterades arbete. Föredraganden för ackrediteringsnämnden ska presenetera den utbildning som den sökande för ackreditering fått och dess kvalitet. 

Ackreditering förutsätter en viss mängd studier, praktik och sysselsättning i eget yrke. Terapeutens titel förutsätter 80 studiepoäng: 400h undervisning, 160h klientpraktik, 50h egen terapi/arbetsvägledning/mentorskap, arbetsvägledning med studiegruppen under studier, litteraturbaserade uppgifter och examensarbete. Målet är också att ge tillräcklig förberedelse för att kunna fortsätta till utbilning i psykoterapi Utbildningen omfattar studieenheten för psykoterapeutiska färdigheter (30 sp), som har utformats och implementerats enligt rekommendationen från det nationella psykoterapeututbildninskonsortiet så att det är lämpligt som en ytterligare utbildning för en person inom social- och hälsosektor eller inom ett annat lämpligt yrkesområde för att uppnå behörighet för psykoterapiutbildning (VNA 1120/2012 § 2a).

Ackreditering förutsätter också ett personligt engagemang för kristna etiska värderingar.

Andra titlar som tilldelas är själaterapeut och själavårdare som också har sina egna kriterier. 

Kvalitetskontroll och överklagande organ för dem som arbetar inom yrket 

Styrelsen för ackreditering och kvalitetskontroll sammanträder regelbundet på ordförandens inbjudan. Till styrelsen kan riktas klagomålsbrev o -mejl skickat till ordföranden. Klagomålet kan gälla terapi, själavårdsterapi, själavård eller utbildning som faller inom CHC-föreningens kompetens. 

Ordföranden ska bedöma klagomålets kvalitet och vid behov lämna över ärandet till styrelsen. Styrelsen granskar klagomålet och beslutar om åtgärderna. 

Om klagomålet direkt eller indirekt gäller en ledamot i styrelsen, vederbörande ska uteslutas av klagomålshanteringen.

Beslutet meddelas den klagande, terapeuten, själavårdsterapeuten, själavårdaren eller udbildaren som berörs av klagomålet. Beslut om åtgärderna kommer att fattas inom tre månader från mottagandet av klagomålet. Om styrelsen behöver ytterligare tid kommer den att meddela klaganden om den extra tiden och approximera den tid som ärendet kan behandlas. Det slutliga beslutet meddelas alltid parterna.

CHC-ackrediteringsnämnden

Tanja Malinen, ordförande
Ina Kuula, Janne Hänninen, Marika Mäkelä, Reijo Sinisalo

Föredragande: Mikko Takala